من این سریال را ندیده ام و نظر خاصی در مورد آن ندارم.
اما امروز این بخش رادر صفحه ی آقای بابک برزویه هنرمند عکاس ایران دیدم و دلم لرزید.
حکایت امروز ماست.
. دیالوگ پرمعنا ، اثرگذار و قابل تأمل مختار در سریال مختار نامه .... امروز می خواهم به مصاف تزویر بروم
که بدترین آفت دین است.
تزویر با لباس دیانت و تقوی به میدان می آید.
تزویر سکه ای است دورو،
که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش.
و....