شبلی:تمام حجت من بر مسلمانی حسینِ علی بود.
#روز_واقعه
#بهرام_بیضایی