شکرِ خدا که نانِ شبِ ما حســــــین شد
ممـــــــنونِ لطفِ مادرِ این خانواده ایم
داریم با حســــــین حســــــین پیر میشویم
خوشحال از این جوانے از دست داده ایم
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
محرم الحرام ۱۴۴۱