این کیست این .این کیست این .
این جان جان افزاست این،
یا جنت الماواست این ،
ساقی خوب ماست این ،
یا باده ی جانیست این .
گلهای سرخ و زرد بین ،
اشوب وردآورد بین،
درقعر دریا گرد بین ،
موسی عمرانیست این .