دختر آبی.

وقتی شما ‌بعنوان یک بانوی ایرانی، خودتان را با بانوان و اقایان جهان برابر می دانید، قبول این که حقوقی از شما گرفته شود، که حق خود می دانید، دشوار است.
طاقت این دختر جوان طاق شد و با خودسوزی حال همه مردم ایران را بد کرد .
حتما راه بهتری وجود دارد که چون آن را نمی شناسیم، دست به اولین فکری که به ذهنمان می رسد، می زنیم!
امیدوارم این فاجعه ی تلخ، تلنگری باشد بر مردانی قانونگذاری که بدون توجه به درخواست و روح جامعه، قوانین را می نویسند.
تسلیت به خانواده‌ی سحر خانم خدایاری عزیز
و ارزوی صبر و تحمل برای ایشان
که تحمل مرگ فرزند و خواهر جوان بسیار سخت است.