نگاه از صدای تو ایمن می‌شود.
چه مؤمنانه
نامِ مرا آواز می‌کنی...!
احمد شاملو