عجب عکسی... پدر عزیزم پهلوان شهاب ایراندوست و محمود لطفی ..شیر علی قصاب در خدمت مقدس سربازی در نیروی دریایی شصت و چهار سال پیش یه روزی پسر خودش شد قد بلند نرین بازیگر عجب چرخ دنیا میچرخه.. روحشان شاد