در محضر استاد و دوستان کهنه و ناب.
جای دگر رفقای دیرینمان در کارگاه ازاد بازیگری خالی.
امروز عشق جاری بود و بس.