شکرِ خدا که نانِ شبِ ما حسین شد
ممنونِ لطفِ مادرِ این خانواده ایم
داریم با حسین حسین پیر میشویم
خوشحال از این جوانے از دست داده ایم
محرم الحرام ۱۴۴۱