رادیو ى عزیز دل هیچ وقت تموم نمیشه و زندگى همه ى ما از رادیو شروع میشه... یادش به خیر که با داریوش خان کاردان و ژاله جان صادقیان چه زندگى عجیبى داشتیم... پلققى ده سال گذشت.