ما عاشقیم و خوشتر از این کار، کار نیست
یعنی به کارهای دگر اعتبار نیست
.

دانی بهشت چیست که داریم انتظار؟
جز ماهتاب و باده و آغوش یار نیست
.
#عماد_خراسانی