خواهرم!
میدانم تو تنها میخواستی تیم محبوبت را تشویق کنی!
میدانم شور جوانیت تو را به ورزشگاه آزادی کشاند،وفکرشم نمیکردی گناهی به بزرگی شش ماه حبس مرتکب شدی،اما عزیزم بازیبائیت،جوانی ات،شور وحالت چه کردی؟
من به عنوان یه دختر اهل فوتبال وهم تیمی تو خواب ندارم،عزیزم دنیا اونقدر ها که فکرمیکنی همراه نیست من به عنوان یک انسان ازتو معذرت میخواهم و‌منتظرم سلامتیت را ببینم
#آزاده_نامداری.
پ.ن.شنیده ها حاکیست سحرعزیزم ازمشکلات روانی رنج میبرده،کاش بجای زندان رفتن تحت درمان قرارمیگرفت افسوس!