حضور محسن خلیلی و علی علیپور در هیات عزاداری امام‌حسین