این صفحه داستان هایی را که اینطرف و آنطرف نوشته ام و بسیاری از تاکسی نوشت هایی را که سال هاست پنج شنبه ها در روزنامه چاپ می شوند، باز نشر می دهد. ادمین این صفحه را تا به حال از نزدیک ندیده ام (دو بار تلفنی با هم حرف زده ایم) ولی لطف ومحبت بی شائبه اش بی هیچ چشمداشتی همیشه شامل حال من و نوشته هایم بوده است. حیدر عزیزم ، خیلی خیلی ممنونم.