از خواب پریدم گرگ و میش بود توى دست ِ چپم یه سیگار نیم کشیده خونى خاموش بود وُ دست راستم روى دهن راضیه ، که از بس بوسیده بودش خونى ِ خونى شده بود .... #٨روزتاشروع
#هرکسى_یا_روز_مى_میرد_یا_شب_من_شبانه_روز