با حیوانات مهربان باشید موردم بوده که اونا خیلی مهربون تر از شما هستن. #حمایت_از_حیوانات