زندگى اى  براى خودت درست کن که از درون هم حس خوبى بده، نه اینکه فقط بیرونش قشنگ باشه.