محبّتِ بازیگرِ نازنین و بی‌نظیر خسرو شهراز که خیلی اتّفاقی وقتی دوربینِ عکّاسِ پروژه در دستانِ بوم‌منِ سریال بود، ثبت شد. عکس از علیرضا املشی