برتریِ حقیقی، برتر بودن از دیگران نیست انسانِ برتر، کسی ست که امروز بهتر از دیروز باشد. #جی_پی_واسوانی