بابا وقتی رفیق سی ساله ش رو از دست داد.
روحت شاد عمو خسرو