دلم برای ادمهای مهربان، می سوزد..... ادم های اصیلی که برای
دنیای ما، بیش ازاندازه خوبند!
کسانی که هرگزنخواسته اند، بد
باشند، ونمی‌توانندهمرنگ این جماعت شوند، حتی اگرپای جانشان وسط باشد ...
این روزها ولی ، یکرنگی‌وخوب
بودن ، تاوان سنگینی دارد!
خدایا خودمانیم ؛ تویک دنیای
خوب ؛ به ادم های صاف وساده ات بدهکاری ! این جهان هزاررنگ
برای انسانهای‌اصیل‌ومهربان
جای زندگی کردن نیست ....