لبخندت
تعادل تهران را بهم میریزد
تو بخند
من تهران را از نو میسازم