یکی از آئین و مراسم که از بچگی دوست داشتم سقاخونه ها بوده ،اینکه خونه ها رو سیاه پوش میکنن و با عشق از عزادارها پذیرایی میکنن و بسیار این حس که غریبه و آشنا خونه ی هم میرن و همگی با مهر میزبان میهمانان امام حسین هستند .