خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است
پیرشی مورچه