من از پیر شدن میترسم

از ازدواج میترسم

مرا از تدارک سه وعده غذا در روز معاف کن

مرا رها کن

از قفس بى رحم زندگىِ روتین و تکرارى

مى خواهم آزاد باشم

مى خواهم بیندیشم

مى خواهم به همه چیز واقف باشم

فکر مى کنم دوست دارم خودم را

"دخترى که دوست داشت خدا باشد"

بنامم

▫️سیلویا پلات