اولین محرمی که «آیین» برای امام حسین(ع) مشکی پوشید ...( ۹۸/۶/۱۵ -۶ محرم)