عیب کار اینجاست که من آنچه هستم را با آنچه باید باشم اشتباه میکنم ،خیال میکنم آنچه باید باشم هستم در حالى که آنچه هستم نباید باشم...؟؟