از پنجره به آسمان مینگرم، یک گستره بی انتها. همچون مهربانی و قدرت تو که همیشه بی‌انتهاست

تو را دوست دارم که تمام انچه هستم و دارم و‌خواهم بود و داشت از توست.