«با رفیقام، بازیگرام، عزیزام، ونیز ۷۶، فوتوکال، ۲۰۱۹

#متری_شیش_و_نیم»