آن چه که گوش مى کنى با آن چه که مى شنوى فرق دارد ...