ای غایب از نظر بخدا می سپارمت

جانم بسوختی وبدل دوست می دارمت

عکس :طاها