خوشبختی نمیتونه مسافرت کردن باشه، داشتن باشه، بدست آوردن باشه یا حتی پوشیدن!

خوشبختی یک تجربه معنوی از زندگی کردن است.