اگر صد بار دیگه هم جشن خانه سینما رو اجرا کنم بازم همون اشتیاق و لذت روز اول با منه. شب خوبى بود. ممنون از آقاى شاهسوارى، مازیار میرى عزیزم و احد صادقى و همه رفقایى که پشت صحنه زحمت میکشیدند. ممنون از عکاسهاى محترم که این عکسها رو برام فرستادند #خانه_سینما#جشن#احسان_کرمى