کسانی که فکر میکنند شما ضعیف هستید

هنوز متوجه گرگی که پشت چشمانتان و آتشی که در روحتان هست نشده اند،

بگذارید فکر کنند شما ضعیف هستید و کاری را بکنید که گرگ و شعله های آتش میکنند...

در موقعی که کمترین انتظار را دارند ،غافلگیرشان کنید