تو خدا و من اَدا

بغلم کن ؛

من آدم میخوام آدم باشم . . .

#خدا #خدایاشکرت #آدم #محمدعلیزاده #موزیک