قسم به روز در آن هنگام که آفتاب برآید و همه جا را فراگیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد،

که پروردگارت تو را رها نکرده و مورد خشم و کینه قرار نداده است...