از صدای گذرِ آب چنان فهمیدم:

تندتر از آبِ روان، عمرِ گران می‌گذرد!

زندگی را نفسی، ارزش غم خوردن نیست!

آرزویم این است آنقدر سیر بخندی؛

که ندانی غم چیست...