برخی بیهوده بدنیا نمی آیند و به یقین شما از ایشانید .

تولد بانو ایران درودی عزیز هنرمند و نقاش عصر ما بر همه مبارک باشد .

#تینا_پاکروان ایران درودی

احمد شاملو چه زیبا درباره شان نوشت :

تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم

و آن نگفتیم

که به کار آید،

چرا که تنها یک سخن

یک سخن در میانه نبود:

آزادی!

ما نگفتیم

تو تصویرش کن!