بدون شرح، دل شکسته را تکثیر میکند این تصویر

#نه_به_خشونت #نه_به_کودک_همسری

بچه باید کودکی کند ، باید بازی کند .