مثل بندرگاهی در استانبول

میان آسیا و اروپا

میان تابستان وپاییز

نشسته است شهریور

عاشقم می‌کند