عکس‌ها چشم دارند، عکس‌ها گوش دارند، عکس‌ها حرف می‌زنند، عکس‌ها صدای ما را می‌شنوند. عکس‌ها با ما به سفر می‌آیند، عکس‌ها جان دارند، عکس‌ها می‌میرند. نباید خون عکس‌ها را ریخت. باید به عکس پناه برد و باید محکم در آغوش‌اش کشید. .