اشتباهاتم را دوست دارم..

آن ها همان تصمیماتی هستند که خودم گرفته ام

و نتیجه اش را هر چه باشد می پذیرم

اشتباهاتم را گردن کسی نمی اندازم می پذیرم که انسانم و اشتباه می کنم

نه فرشته ام و نه شیطان و نه انسان کامل

تا زنده ام برای انتخاب راه درست فرصت است.. وقتی زمین میخورم ،بلند میشوم خود را می تکانم و ادامه می دهم

اشتباهاتم را دوست دارم….

آنها حباب شیشه ای غرورم را می شکنند

هر زمان به اشتباهاتم پی بردم بزرگتر شده ام

اشتباهاتم را دوست دارم…..

آنها گران ترین تجربه هایم هستند ،

چرا که برایشان هزینه گزافی پرداختم.