دلتون اروم و شبتون خوش ،عشق هاى من امیدوارم انرژیهاى بد از همتون دور باشه امروز من که پر از انرژى خوب و همچنان ادامه دار خواهد بود البته به یارى خدا که همیشه مراقب بنده هاى خودشه