تمام چیزهای ارزشمند را زمانی به دست آوردم که دیگر ارزش نبودند، شیء بودند.

عکس: شجاعی عزیز

قورباغه