ملکوت یک چیز فوق العاده برایت دارد...

قبل از اینکه معجزه اتفاق بیفتد،تسلیم نشو...

تو از آنچه فکرش را می کنی،

به آرزوهایت نزدیک هستی...

گاهی خدا خوشی هایی دور از انتظار برایت دارد...

ذهن و دل خود را بر روی هر امکانی باز کن و بدان لیاقت بیشتر از اونی را دارید که درخواست میکنید...

عکس از یونس غزالی