#ریکاورى هم تموم شد...با همه خوبی ها و ضعف هاش...با همه ایرادهایی که متوجه خودمون بود و ضعفهایی که ناشى از فشارهایی بود که هیچ کارى از دستمون بر نمیومد...گفتنى از بی عدالتی ها و تبعیض ها زیاده...مشت نمونه خروار...ممنوع ها براى ما بیشتر از هر مجموعه دیگرى بود و نتیجه شد ریکاورى -هشت قسمتى-.

. ...ضعف هاش رو به ما ببخشید و بدونید نکات مثبتش رو با تمام عشق تقدیم میکنیم به شمایی که همه رو با چشم عشق نگاه میکنید...