آدم ها چندش آورترین نقاب ها رو میپسندن!

من هر وقت برای هر کس خودم بودم

تنهاتر شدم ....

عکس از : حبیب مجیدی عزیز