کثیفترین روحى که دیدم روح ورزش هست همیشه شنیده بودم تو ورزش پهلون زنده عشقه ولى نمیدونستم از زنده بودنت که بگذره خیلیها ازت میگذرن حتى شاید جوابتن ندن و وقتى منفعت براشون ندارى کنارتم بزارن خدا رو شکر خودمو واسه خیلى چیزها اماده کرده بودم حتى اماده بودم که از هر کسى بخورم ما واسه خیلیها پل شدیم ما خیلیهارو ادم کردیم یادتون باشه ورزش تمام میشه چیزى که از ادمها بجا میمونه انسانیت توپم در ضمن گرد میچرخه