خدا از اون چیزی که فکر میکنی بهت نزدیکتره؛بهش توکل کن؛بهش با تمام وجودت ایمان داشته باش؛شک نکن تو سخت ترین شرایطتت؛حواسش بهت هست.خداوند هیچگاه دردی رو به کسی نمیده که اون شخص اندازه ی تحمل اون درد رو نداشته باشه؛پس با تمام وجودت به (خدا ایمان داشته باش)خدا☝