به یاد آور زمانی که کودک بودی

و چقدر تلاش می کردی جهت موفقیت

و حرکت کردن، صحبت کردن، ایستادن و...

برای موفقیت باید کودک باشی...

و مثل آن موقع نهایت تلاشت را بکنی...

روز خوش